هیات فرهنگی ، مذهبی عبرات

 

شماره کارت هیئت جهت واریز نذورات

۶۰۳۷-۹۹۸۱-۳۰۶۰-۱۵۲۸

بانک ملی – به نام مهدی امانی

هیات فرهنگی ، مذهبی عبرات

 

شماره کارت هیئت جهت واریز نذورات

۶۰۳۷-۹۹۸۱-۳۰۶۰-۱۵۲۸

بانک ملی – به نام مهدی امانی